مدرسه‌های استان تهران در هر شهر

دبستان یاس
تهران - منطقه چهار
متوسطه انرژی اتمی
تهران - منطقه شش
متوسطه دانشجو
تهران - منطقه پنج
متوسطه سماء 2
تهران - منطقه پنج