مدرسه‌های استان تهران در هر شهر

دبستان صالح المهدی
تهران - منطقه سیزده
دبستان گلبرگ
تهران - منطقه هشت
متوسطه نگرش آرمانی
تهران - منطقه پنج
متوسطه رشد
تهران - منطقه یک