مدرسه‌های استان خراسان رضوی در هر شهر

دبستان نیما یوشیج
تهران - منطقه دو
دبستان زینبیه
تهران - منطقه چهار
دبستان سلام سبز
تهران - منطقه پنج
متوسطه دانشجو
تهران - منطقه پنج