مدرسه‌های استان خراسان رضوی در هر شهر

دبستان نداءالنبی
تهران - منطقه هشت
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
متوسطه دکتر حسابی
تهران - منطقه شش
هنرستان دانش و فن
بابل -