مدرسه‌های کشور در هر استان

دبستان صدرا
تهران - منطقه پنج
دبستان فیروزه
تهران - منطقه دو
متوسطه صاحب کوثر
تهران - منطقه شش
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش